PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I - stopnia lub II - stopnia (licencjackie lub magisterskie). Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

UZYSKANE KWALIFIKACJE 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadające kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia zajęć w publicznych i niepublicznych: przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. (§ 2. ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Dz.U. z 2020 r., poz. 1289)

CZAS TRWANIA: 3 SEMESTRY


WYŚLIJ ZGŁOSZENIE 

Po wysłaniu zgłoszenia i zebraniu grupy (20 osób) otrzymasz zaproszenie na spotkanie inauguracyjne.