10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Mediacje

A dispute is a problem to be solved, not a combat to be won.
(Spór jest problemem, który należy rozwiązać, a nie walką którą trzeba wygrać)
Abraham Lincoln, July 1850

Mediacje to dobrowolna próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby. Mediator jest neutralny wobec stron i ich konfliktu. Wspiera przebieg negocjacji w procesie dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu. Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania.

Czytaj więcej...

Zasady prowadzenia mediacji

Podstawowe zasady prowadzenia mediacji:

Zasada dobrowolności i zakaz wywierania przez mediatora nacisku na strony.
Zasada poufności (obowiązek zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z przeprowadzoną mediacją).
Zasada bezstronności i zakazu pobierania przez mediatora dodatkowych korzyści wykraczających poza ustalone ze stronami wynagrodzenie.
Zasada bezpieczeństwa (godności) stron i dbania o zachowanie ich równowagi.
Zasada neutralności (zakazu wysuwania przez mediatora konkretnych propozycji rozwiązania sporu).
Zasada szybkości i efektywności postępowania.
Zasada czuwania przez mediatora nad zgodnością z prawem porozumienia osiągniętego przez strony.
Oprócz powyższych zasad na mediatorze ciążą też pewne obowiązki informacyjne względem stron, a także - patrząc z punktu widzenia etyki - pewne ograniczenia względem jego działalności reklamowej.

 

Etapy w mediacji

Etapy mediacji według Christophera W. Moore'a
1. Nawiązanie kontaktu ze stronami.
2. Wybór strategii mediacji.
3. Zbieranie i analiza informacji.
4. Sporządzenie szczegółowego planu mediacji.
5. Budowanie zaufania i współpracy.
6. Rozpoczęcie sesji mediacyjnej.
7. Zdefiniowanie spraw i ustalenie planu.
8. Odkrywanie ukrytych interesów.
9. Generowanie opcji rozwiązań.
10. Ocena możliwości rozwiązań.
11. Przetarg końcowy.
12. Osiągnięcie formalnego porozumienia.

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.